www.bip.gov.pl

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej
Gminy i Miasta Koziegłowy

 

 
  ZEAOS - Zamowienia  

Koziegłowy, dnia 06.09.2011r

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęc z zakresu edukacji specjalnej -> Pobierz


 

Koziegłowy, dnia 18.07.2011r

Ogłoszenie o przetargu publicznym nr PK 2710-EFS/1/2011 -> Pobierz


 

Koziegłowy, dnia 12.11.2009r

Ogłoszenie o przetargu publicznym -> Pobierz

SIWZ - dowóz dzieci -> Pobierz


 

Koziegłowy, dnia 30.04.2009r

     ZEAOS/ZP/P/3/2009

 

                                Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Koziegłowach ogłasza nabór najkorzystniejszej oferty na  wykonanie usługi- obsługa finansowa projektów :

 1. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Pińczycach.”;
 2. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Cynkowie.”;
 3. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.”;
 4. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym.”;
 5. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach.”;
 6. „Harcerską piosenką witamy wakacje” oddolna inicjatywa Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach.”

 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno
-Administracyjnego Oświaty
w Koziegłowach

Katarzyna Zychowicz

Specyfikacja - obsługa finansowa -> Pobierz


 Koziegłowy, 08.05.2009 r.

ZEAOS/ZP/P/3/2009

PROTOKÓŁ Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI
ROZPOZNANIE CENY

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro
Zgodnie z art. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1163 j.t.) - Ustawy nie stosuje się

 1. W celu udzielenia zlecenia wykonywania usług - obsługa -finansowa projektów:
 1. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Pińczycach.”;
 2. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Cynkowie.”;
 3. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.”;
 4. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym.”;
 5. „Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej- inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach.”;
 6. „Harcerską piosenką witamy wakacje” oddolna inicjatywa Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach.”
 1. Dla przedmiotowego zamówienia zgłosiło się  do udziału w postępowaniu 3 wykonawców.

Wybrano ofertę nr 1
Czesława Brzezina
C & A Consulting
Biuro Obsługi Inicjatyw Gospodarczych
ul. Lipowa 16
42-600 Żarki Letnisko

 1. Uzasadnienie wyboru oferty:Wykonawca przedstawił ofertę z najniższa ceną ofertową. Spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ nr sprawy ZEAOS/ZP/P/3/2009.

Sporządził:
Joanna Giewoń                                                           ZATWIERDZAM WYBÓR

                                           …………………………………..
data i podpis kierownika zamawiającego